Αποστολή «Περικλής»

Τα επίσημα αρχεία του Γραφείου Στρατηγικών Υπηρεσιών (OSS) των ΗΠΑ στην κατεχόμενη Ελλάδα (Μάιος – Οκτώβριος 1944)

Η έκδοση των επί­ση­μων αρχείων του Γρα­φείου Στρα­τη­γι­κών Υπη­ρε­σιών (OSS) των ΗΠΑ, που αφο­ρούν στις επι­κοι­νω­νίες μεταξύ της αμε­ρι­κα­νι­κής απο­στο­λής «Περι­κλής» του Εργα­τι­κού Γρα­φείου του OSS στο Κάιρο, απο­τε­λεί σημα­ντική προ­σφορά στην ιστο­ρική ανά­λυση της ελλη­νι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας για εκείνη την κρί­σιμη εποχή.

Η Απο­στολή «Περι­κλής», που λει­τουρ­γούσε κοντά στην ΠΕΕΑ και την Κεντρική Επι­τροπή του ΕΑΜ, μας δίνει ένα πλού­σιο ερευ­νη­τικό υλικό με τα τηλε­γρα­φή­ματα και τις εκθέ­σεις για την κατά­σταση που επι­κρα­τούσε στην Ελλάδα, την οργά­νωση και τη λαϊκή απή­χηση του ΕΑΜ, τις πρώ­τες εκλο­γές στην ελεύ­θερη Ελλάδα, τους ιδε­ο­λο­γι­κούς και πολι­τι­κούς στό­χους της Ελεύ­θε­ρης Κυβέρ­νη­σης των Βου­νών.

ISBN 9789600360561, έκδοση 2016

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο καθηγητής Ηλίας Θερμός γεννήθηκε στη Λευκάδα.

Σπούδασε χημεία και μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Eastern Illinois, όπου έλαβε το πτυχίο B.S. το 1963. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Southern Illinois, έλαβε το πτυχίο Master (M.A.) στην ιστορία το 1965 και το διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) στην πολιτική επιστήμη το 1967.

Δίδαξε πολιτική επιστήμη και διεθνείς σχέσεις στα Πανεπιστήμια Roosevelt, Northwestern (πολιτική θεωρία), North Carolina State University και Texas A & M. Το 1972-1973 προήδρευσε στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Κολεγίου Flagler. Διετέλεσε Visiting Fellow στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard (1979-1980) και Visiting Scholar στο Πανεπιστήμιο Northwestern (1989-1990).

Στην Ελλάδα δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το 1986 και δίδαξε έως το 2005. Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Προήδρευσε στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας τα χρονικά διαστήματα 1990-1998 και 2001-2003, τιμήθηκε με την έδρα Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση και Εξωτερική Πολιτική, και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά έργα στην Ελλάδα, όπως Ο ηγέτης – Μελέτη στο φαινόμενο ηγεσία και Η πολιτική σκέψη των Πλάτωνα και Αριστοτέλη στην κλασική και σύγχρονη εποχή. Έχει επίσης δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα και μελέτες για την πολιτική επιστήμη, τις διεθνείς σχέσεις και την ιστορία σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά.

Εκδοτικός Οίκος

Διαβάστε επίσης...

Please wait...

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του βιβλίου κατευθείαν στο e-mail σας. Εγγραφείτε τώρα!