Η μεγάλη Ελλάς

Ανά την Ρωσσίαν, Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Σερβίαν, Μαυροβούνιον, Τουρκίαν, Σαμόν, Κρήτην, Κύπρον, Αίγυτπον και Παλαιστίνην

Κύριον κύριον
Σπυρίδωνα Καραβίαν
Πρόεδρον της Ελληνικής Κοινότηττος
Εις ΓΑΛΑΖΙΟΝ

Ευγενέστατε Κύριε,

Κατά τας πολλάς περιηγήσεις μου ανάμεσον των Ελληνικών πληθυσμών τόσων εκείνων, οίτινες διαβιούσιν υπό την στέγην του ουρανού της ελευθέρας Ελλάδος όσο και εκείνων, οίτινες εζήτησαν την τύχην και την δράσιν υπό ξένον ήλιον, εθαύμασα και εδώ, αλλ’ ιδίως εκεί, τα συμπτώματα της ζωτικότητος αυτών και εψηλάφησα δύναμαι να είπω τα σημεία της κανονκής αυξήσεως των ηθικών και υλικών δυνάμεων αυτών.

Ηθέλησα, υπό το κράτος του δικαίως εξεγειρομένου εθνικού εγωισμού, να συλλάβω προσωποποιημένας τας αρετάς και τους ηθικούς παράγοντας, εις τους οποίους οφείλεται η ευοίωνος αυτή εξέλιξις του Ελληνικού· και εις Υμάς και τα εμπνέοντα Υμάς ηθικά και πνευματικά προσόντα εύρον μίαν των ζωηροτέρων και πιστοτέρων εκδηλώσεων αυτής και την πιστοτέραν ενσάρκωσιν των δυνάμεων εκείνων, ενόμισα δε ότι το μικρόν τούτο βιβλίον προς ουδένα άλλον ηδύνατο καταλληλότερον ν’αφιερωθή.

Εν Αθήναις τη 15 Αυγούστου 1898.
Μετ’ εξαιρέτου υπολήψεως
Γ. Παρασκευόπουλος

ISBN 9786185021702, έκδοση 2017

Γ. Π. Παρασκευόπουλος

Διαβάστε επίσης...

Please wait...

Εγγραφείτε στο newsletter μας

Ενημερωθείτε για όλα τα νέα του βιβλίου κατευθείαν στο e-mail σας. Εγγραφείτε τώρα!